Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.bioflora.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

iMFN, s.r.o.
Rusovská cesta 17
851 01 Bratislava

IČO: 44 961 618 DIČ: 2022892102 IČ DPH: SK2022892102

Spoločnosť iMFN, s.r.o. je právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 oddiel: Sro, vložka číslo 60434/B.

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa definujú všetky práva a vzťahy obchodného styku a spolupráce so spoločnosťou iMFN, s.r.o., Rusovská cesta 17, 851 06 Bratislava, IČO: 44 961 618 (ďalej len Predávajúci) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetových stránkach www.bioflora.sk podľa všeobecných obchodných podmienok (ďalej len Kupujúci), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

Nákup tovaru prostredníctvom www.bioflora.sk – internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.bioflora.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa bodu 2. Všeobecných obchodných podmienok.

Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia bodu 4 " Vrátenie tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)" a bodu 7 "Záruka a servis" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci si môže na internetovom obchode www.bioflora.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo KÚPIŤ.

 

Kupujúci vloží tovar do nákupného košíka stlačením tlačidla KÚPIŤ a zadá počet kusov, tým sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Kupujúci vytvorí OBJEDNÁVKU kliknutím na ZOBRAZIŤ KOŠÍK. Kupujúci vyplní dodaciu (prípadne fakturačnú adresu ak je iná ako dodacia) a ostatné požadované údaje (email, telefón) a zvolí spôsob dodania a platby tovar. Kliknutím na ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU, čo znamená OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY, bude tovar záväzne objednaný. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

 

Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú sumu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

 

Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho najneskôr do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky. Pri potvrdzovaní objednávky predávajúci overí s kupujúcim obsah objednávky a to hlavne: presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky Predávajúcim Kupujúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu správne objednaný tovar, za cenu dohodnutú v objednávke a v dohodnutom termíne.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku ruší. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.


3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred potvrdením o odoslaní objednávky.

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.

b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní.

4. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámi Predávajúcemu na adrese iMFN, s.r.o., Rusovská cesta 17, 851 01 Bratislava, tel.:0944 364 421 alebo 0949 020 054, alebo na email: info@bioflora.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Pred vrátením tovaru si pozorne prečítajte POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je povinný zaslať tovar späť Predávajúcemu na adresu uvedenú v kontaktoch na internetovej stránke www.bioflora.sk, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Predávajúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 • tovar nesmie javiť známky používania
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
 • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku, prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu peniaze za tovar prevodom účet prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom doručení tovaru.


5. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.bioflora.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravu, pokiaľ to nie je vyslovene uvedené v popise tovaru. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho uhradiť platbu za tovar vopred.

Ku kúpnej cene tovaru je pripočítaná:

a) Doprava podľa vybraného spôsobu dopravy a miesta doručenia. Cenu za dopravu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu dopravy uvedeného v objednávke, ktorým je:

 • Sloveská pošta
 • Kuriér GEIS alebo kuriér GLS
 • Zasielkovňa
 • Depo.sk
 • Osobný odber priamo u nás na adrese: iMFN s.r.o, Vranovská 23, ACK3, 851 01 Bratislava

 

b) Platba podľa vybraného spôsobu platby. Cenu za platbu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu platby uvedeného v objednávke, ktorým je:

 • Dobierka - Slovenská pošta
 • Dobierka - kuriér GEIS alebo kuriér GLS
 • Dobierka - Zásielkovňa a Depo.sk
 • Prevodom alebo vkladom na účet

 

Faktúra na kúpnu cenu tovaru vrátane ceny za dopravu a platbu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v bode 6. Dodacie podmienky Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu za tovar (kúpna cena vrátane ceny dopravy a platby) vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.


6. Dodacie podmienky

Tovar na internetovom obchode www.bioflora.sk predstavuje pre Kupujúceho ponuku tovaru, nepredstavuje aktuálny stav produktov na sklade Predávajúceho.

Pri každom tovare, ktorý je možné vložiť do košíka je zobrazené do koľko dní Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru v čo najkratšom termín vzhľadom na povahu objednaného tovaru, vybraného spôsobu doručenia Kupujúcim a prevádzkových možností Predávajúceho. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že Kupujúci neakceptuje termín dodania má právo objednávku stornovať, bez akýchkoľvek sankcii. V prípade, že si Kupujúci zvolí spôsob úhrady prostredníctvom vkladu na bankový účet na základe proforma faktúry, tovar mu bude odoslaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho. Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto resp. na príslušnú pobočku Slovenskej pošty. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.

Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku prípadne záručný list.

Pokiaľ zásielka s tovarom obsahuje záručný list Kupujúci ho môže poslať Predávajúcemu na potvrdenie a to na adresu, iMFN, s.r.o., Rusovská cesta 17, 851 01 Bratislava

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí, či vonkajší obal balíka a lepiaca páska nie sú poškodené. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu prípadne tovar neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko každý tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

7. Cena za dopravu a platbu

7.1. Cena za dopravu v rámci SR

Aktuálne ceny dopravy a platby nájdete na tejto stránke - Doprava a platba

Objednávky vybavujeme spravidla v lehote 1-10 dní. Pri niektorých druhoch produktov, môže byť dodanie až 14 dní. 


Osobný odber 0,- € na adrese: iMFN s.r.o., Vranovská 23, ACK3, 851 01 Bratislava

Pri rozdelení objednávky na žiadosť Kupujúceho a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie o čom vás budeme vopred informovať. V prípade potreby rozdelenia objednávky do viacerých zásielok vzhľadom na povahu objednaného tovaru (nadrozmerný tovar, hmotnosť nad 5 kg) môže byť poštovné vyššie o čom vás budeme informovať vopred. Vyššie poštovné môže byť aj pri nadmernej veľkosti alebo hmotnosti zásielky nad 5 kg.

V prípade neprebratia a vrátenia zásielky späť Predávajúcemu, môže byť objednávka znovu odoslaná Kupujúcemu, na jeho žiadosť, až po uhradení dodatočných nákladov spojených s vrátením zásielky Predávajúcemu a s opätovným odoslaním Kupujúcemu. Dodatočné náklady budú Kupujúcemu oznámené emailom na základe spôsobu doručenia, ktorý bol pri zásielke zvolený.

Pri zásielkách vyšších ako 5 kg alebo hodnotnejších zásielkach spravidla nad hodnotu 100 EUR, môže Predávajúci zmeniť spôsob dopravy resp. vybrať zodpovedajúceho dopravcu napr. kuriérsku spoločnosť.

7.2. Cena za dopravu mimo SR - v rámci EU

Cena bude stanovená individuálne podľa povahy zásielky a preferovaného spôsobu dodania. O cene zásielky bude predávajúci kupujúceho informovať emailom alebo telefonicky.

8. Záruka a servis

Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.bioflora.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, vrátane príslušenstva.

Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

9. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom e-mailu na info@bioflora.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

10. Ochrana osobných dát

Pri realizovaní Vašich objednávok cez internetový obchod www.bioflora.sk potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Evidované údaje o Kupujúcich sú používané len pre potreby vybavenia objednávky, vybavenia reklamácie, štatistiky, spätnej kontroly a skvalitňovania služieb predávajúcemu internetového obchodu www.bioflora.sk. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že ich nikdy nebudú poskytnuté tretiemu subjektu. Osobné a kontaktné údaje potrebné na vybavenie objednávky a skvalitňovanie služieb predávajúcemu však musíme poskytnúť našim partnerom:

1. Slovenská pošta, a.s. - doručovanie tovaru

2. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. - doručovanie tovaru

3. Geis Parcel SK s.r.o. - doručovanie tovaru

4. Zásilkovna s.r.o. - doručovanie tovaru

5. Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. - Depo.sk - doručovanie tovaru

6. Naspers OCS Czech Republic s.r.o. - skvalitňovanie služieb zákazníkovi - recenzie Heureka.sk - emailová adresa

Na ochranu údajov je kladený vysoký dôraz. Vaše údaje sú v maximálnej miere chránené proti odcudzeniu a zneužitiu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu tieto údaje:

1. svoje meno a priezvisko

2. adresu dodania tovaru vrátane PSČ

3. e-mailovú adresu

4. telefónne číslo - nie je povinnosť

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že všetky objednávky zhromažďujeme v našom CMS prostredí www.bioflora.sk pre potreby vybavenia resp. dodanie zadaných objednávok, kvalitného riešenia reklamácií, spätnej kontrole, štatistiky a skvalitňovania služieb zákazníkom.

Vytvorením objednávky v našom internetovom obchode (www.bioflora.sk) súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre potreby vybavenia resp. dodanie zadaných objednávok, kvalitného riešenia reklamácií, spätnej kontrole, štatistiky a skvalitňovania služieb zákazníkom za vyššie uvedených podmienok.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Pokiaľ tak kupujúci urobí všetky vaše osobné údaje budú z nášho CMS prostredia www.bioflora.sk odstránené.

Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikační údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou emailu alebo internetu sa stáva platnou a záväznou v plnom rozsahu

Každý kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a sa plne oboznámiť so všetkými jeho ustanoveniami

Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.

V Bratislave 1.7.2010

Aktualizované 1.1.2016

Aktualizované 31.1.2016

Aktualizované 1.1.2018

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.